Mindset khi nhắn tin

Phụ nữ có cũng được, không có cũng được; những câu chuyện có thể tiếp tục có thể không; trẻ con là trẻ con không …