All Posts By

KK. Loc

Tác giả

Mindset khi nhắn tin

Phụ nữ có cũng được, không có cũng được; những câu chuyện có thể tiếp tục có thể không; trẻ con là trẻ con không cần phải quá chau chuốt câu từ với chúng, phụ nữ cũng vậy lịnh…

Đọc tiếp